Ulga podatkowa jest ustalonym przez akty normatywne dotyczące prawa podatkowego rodzajem zwolnienia, odliczenia, obniżki czy też zmniejszenia kwoty podstawy przeznaczonej do opodatkowania albo wysokości podatku.

Jakie są rodzaje ulg podatkowych?
Ulgi podatkowe dzieli się na kilka kategorii. Ich wysokość oraz zasady przyznawania uzależnione są od rodzaju, podmiotu, którego dotyczą (osoba fizyczna, przedsiębiorstwo), jak również statusu rodzinnego (osoba rozliczająca się samodzielnie, z współmałżonkiem, rodzice, samotna matka czy ojciec itp.) czy zdrowotnego (np. osoby z niepełnosprawnością, korzystające z renty czy zasiłku).

Spośród ulg podatkowych obowiązujących w Polsce można wyróżnić następujące rodzaje:
– ulgi, które uwzględniają koszty uzyskania przychodu poniesione przez podatnika (m.in. ulgi z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne);
– ulgi uprawniające do zwrotu kosztów zaspakajających podstawowe potrzeby podatnika (m.in. ulgi z tytułu rehabilitacji podatnika z niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną, ulgi budowlane czy remontowe i inne);
– ulgi rodzinne (m.in. z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi czy podejmowania rehabilitacji członków rodziny z niepełnosprawnością);
– ulgi mające charakter stymulacyjny (m.in. darowizny, ulga inwestycyjna, przeznaczone dla małych czy nowo powstałych firm;
– ulgi będące rodzajem zabiegu technicznego (m.in. zwrot ponadwymiarowo pobranych rent).

W przypadku ulg podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych może dotyczyć trzech wymiarów:

– odliczenia od uzyskanego dochodu (m.in. składki na ubezpieczenie społeczne);
– odliczenie od podatku (m.in. składki na ubezpieczenie zdrowotne);
– niższe stawki podatkowe.

Krótka charakterystyka obowiązujących w Polsce ulg podatkowych

ulga podatkowa na dziecko – dotycząca rodziców oraz opiekunów prawnych i rodzin zastępczych, z którymi mieszka dziecko niepełnoletnie, uczące się lub studiujące do 25. roku życia, pełnoletnie (w przypadku zarobków wynoszących mniej niż 3 089 zł w skali roku; ważny warunek – nie prowadzące działalności gospodarczej, pobierające zasiłek lub rentę (niezależnie od wieku) w kwocie ustalonej 1 112,04 zł (na pierwsze dziecko), 2 000,04 zł (na trzecie) czy 2 700 zł (na każde kolejne) rocznie;

ulga podatkowa na internet – przez dwa lata możliwość odliczenia maksymalnie 760 zł rocznie (w przypadku małżonków ta kwota może ulec podwojeniu przy wspólnym rozliczaniu);

ulga podatkowa na leki – przysługuje osobom niepełnosprawnym lub ich opiekunom przy dochodzie osób niepełnosprawnych nie przekracza kwoty 9 120 zł rocznie. Warto wiedzieć, że kwota, o którą można pomniejszyć dochód z tego tytułu to suma powyżej 100 zł miesięcznie. Jeżeli więc na lekarstwa wydajesz 250 zł miesięcznie, to możesz odliczyć 150 zł. Warto pamiętać, żeby w aptece zawsze brać fakturę. Paragon nie wystarczy do udokumentowania wydatków.

ulga podatkowa dla honorowych dawców krwi – kwota ulgi jest zależna od ilości oddanej krwi lub osocza (za 1 l. przysługuje odliczenie 130 zł; w przypadku mężczyzn ilość rocznie oddanej krwi to 6 razy, zaś kobiet – 4 razy po 450 ml, w przypadku osocza jest to 25 litrów w skali roku);

ulga podatkowa od przekazanej darowizny – łączna  kwota przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) lub kościelnych, może stanowić maksymalnie 6% rocznego dochodu uzyskanego przez podatnika;
odliczenie wpłat na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego).

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę.